Jste zde: Úvod >> Vzdělávání strážníků

Vzdělávání strážníků

Vzdělávání strážníků a přípravu čekatelů zajišťuje Městská policie Ostrava ve vlastním středisku vzdělávání a volnočasových aktivit, které je nedílnou součástí celého systému jejího fungování a patří mezi nejprestižnější v České republice.
Středisko vzdělávání a volnočasových aktivit svou působnost datuje již od roku 1992 a v průběhu let se postupně rozvíjelo až do dnešní podoby. Zvyšující se kompetence strážníků s sebou přinášejí nové, stále vyšší požadavky na úroveň jejich znalostí a dovedností, a v této souvislosti docházelo rovněž ke změnám v obsahu a zaměření učiva. Měnily se také požadavky na dobu nutnou k patřičnému vyškolení jedince, došlo tedy ke změnám v časových dotacích určených pro konkrétní předměty.

Úroveň celého vzdělávacího systému je rovněž závislá na samotných odborných znalostech stálých i externích instruktorů. Úspěšnost instruktora se odvíjí mimo jeho pedagogické dovednosti a praxe, také od požadavku na chápání potřeb výkonu služby a ztotožnění se s těmito potřebami. Nepostačí pouze praxe v podobě spousty odsloužených let v přímém výkonu, neboť tak jak se mění a vyvíjí společnost, mění se metody a formy páchání protiprávního jednání. Zároveň se zdokonalují postupy a způsoby jeho potírání.

Práce obecní policie je službou občanům, která musí být založená na kvalitní přípravě. Strážník musí být vysoce profesionální, kvalifikovaný, ale také disponující vysokým etickým standardem a dostatečnou erudovaností. Prosazování zákona není povolání, kde by se pouze aplikovala ustálená řešení na standardní problémy, objevující se navíc v pravidelných intervalech. Jde spíše o dovednost vyžadující, aby strážník dobře rozuměl liteře zákona a dokázal ji aplikovat v praxi.

Cílem střediska vzdělávání a volnočasových aktivit je připravit strážníky tak, aby své vědomosti, dovednosti a návyky získané studiem byli schopni realizovat v praxi a to na základě uceleného pohledu na danou situaci:
- řešení úkolu z pohledu práva
- volba vhodného taktického postupu a komunikace
- zvládnutí technických prostředků
- zvládnutí administrativy

Završením dlouhodobých snah střediska o zkvalitňování přípravy strážníků bylo získání akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění rekvalifikace pro činnost „Strážník obecní a městské policie“ s pověřením vydávat pro tuto činnost osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Dalším významným zlomovým bodem byla rovněž možnost rozšíření vzdělávání pro všechny obecní a městské policie v rámci Moravskoslezského kraje. Od ledna 2009 je v účinnosti novela zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, která v § 4d jednoznačně určuje, že obec je povinna zabezpečit školení pro své čekatele a strážníky ve specializovaném školicím zařízení s akreditací ministerstva školství. Tato povinnost rozšířila činnost střediska vzdělávání a volnočasových aktivit také na strážníky a čekatele z mimo ostravského regionu, kteří se připravují na zkoušku strážníka či se zdokonalují ve znalostech právních norem nebo taktiky provádění zákroků.
Zobraz fotogalerii  
Autor: Liana Pospíšilová   (20.04.2016)

Sdílet na Facebook


Městská policie OSTRAVA, Nemocniční 11/3328
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze s písemným souhlasem Městské policie Ostrava.
© 2009 - 2013 MPO
Šachovnice
[Přihlásit]