Jste zde: Úvod >> Informace pro uchazeče o povolání strážníka

Informace pro uchazeče o povolání strážníka

Co nabízíme?

nevšední a perspektivní povolání
stabilitu a finanční jistotu
systém zaměstnaneckých benefitů např.:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na rekreaci
- stravenky

Podmínky přijetí uchazeče o povolání strážníka dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Strážníkem může být občan České republiky, který:

a) je bezúhonný,
b) je spolehlivý,
c) je starší 21 let,
d) je zdravotně způsobilý,
e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou

V praxi to znamená:

Bezúhonnost:

Bezúhonnost prokazuje uchazeč výpisem z Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by nebyl odsouzen.

Spolehlivost:
Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Obec je oprávněna vyžádat si k ověření pravdivosti tohoto čestného prohlášení opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Informace k výběrovému řízení

Městská policie zahájí výběrové řízení s uchazečem, který doručí žádost o zařazení do výběrového řízení, životopis, motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání a splňuje stanovené podmínky.

Účast v přijímacím řízení není pro uchazeče o zaměstnání důvodem k rozvázání pracovního poměru s dosavadním zaměstnavatelem.

Dohodnuté termíny jednotlivých kol výběrového řízení jsou závazné a v případě předem neomluvené neúčasti bude žádost uchazeče vyřazena z evidence.

Žádost o zařazení do výběrového řízení
Disciplíny, kterými se prokazuje tělesná způsobilost

Po registraci žádosti je uchazeč pozván ke vstupnímu pohovoru.

Po úspěšném absolvování vstupního pohovoru jsou uchazeči vyzváni k prokázání duševní a tělesné způsobilosti (psychologické vyšetření a testy tělesné způsobilosti) k výkonu práce strážníka. Výsledky psychologického vyšetření a testů tělesné způsobilosti slouží výhradně pro potřebu výběrového řízení a uchazečům nejsou sdělovány. Psychologické vyšetření je možné opakovat nejdříve po dvou letech.

Uchazeči, kteří prokážou předpoklady pro výkon práce strážníka, jsou pozváni k výběrové komisi, která komplexně zhodnotí dosažené výsledky a navrhne jejich přijetí či nepřijetí do pracovního poměru.

Informace k pracovnímu poměru

Po přijetí do pracovního poměru se uchazeči stávají zaměstnanci statutárního města Ostravy-městské policie, jsou zařazeni jako čekatelé do tříměsíčního rekvalifikačního kurzu a jsou instruktory střediska vzdělávání a volnočasových aktivit připravováni na povolání strážník. Rozsah výcviku čekatele a strážníka je stanoven vyhláškou MV č. 418/2008 Sb.

Součástí rekvalifikačního kurzu je rovněž výcvik čekatelů k používání služební zbraně a donucovacích prostředků.

Odbornou způsobilost čekatele ověřuje zkušební komise Ministerstva vnitra formou zkoušky.
Po úspěšném vykonání zkoušky vydá Ministerstvo vnitra Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Kontakt

ředitelství Městské policie Ostrava
úsek personální a platový
Nemocniční 11/3328
702 00  Moravská Ostrava
Tel. 950 739 426, 428 a 418

Zobraz fotogalerii  
Autor: Dana Klišová   (21.04.2017)

Sdílet na Facebook


Městská policie OSTRAVA, Nemocniční 11/3328
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze s písemným souhlasem Městské policie Ostrava.
© 2009 - 2013 MPO
Šachovnice
[Přihlásit]